fbpx
OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OZNÁMENÍ

Č.j.: ZM/081/2019

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Mgr. Hana Gorgolová, rozhodla podle ustanovení §34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2019 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podaná dne 2. 5. 2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Milíkov, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2019 se vyhovuje v plném rozsahu, v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se odůvodnění neuvádí.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

 

Registrační číslo dítěte                               Výsledek řízení                      

01/2019                                                       přijato

02/2019                                                       přijato

03/2019                                                       přijato

 

V Milíkově dne 13. 05. 2019

Mgr. Hana Gorgolová

ředitelka školy

Datum vyvěšení: 13. 05. 2019

Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu: 29. 05. 2019

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Milíkov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.