Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Projekty

Projekty

OP JAK – SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ I

Naše škola je zapojena do projektu OP JAK výzvy č. 02_22_002 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu:          OP JAK – Společné vzdělávání I

Číslo projektu:            CZ.02.02.XX/00/22_002/0005069
Termín realizace:       01. 07. 2023 – 31. 12. 2025
Výše podpory:             820 985,00 Kč

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice Národního plánu obnovy.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ III

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV výzvy č. 02_20_080 – Šablony III.

Název projektu:          Společné vzdělávání III

Číslo projektu:            CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019574
Termín realizace:       01. 08. 2021 – 31. 06. 2023
Výše podpory:             466 832,00 Kč

Cílem projektu je personální podpora v mateřské i základní škole, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zvolené aktivity:

3.I/1    Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

3.I/9    Projektový den ve výuce MŠ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

3.II/1   Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

3.II/12 Projektový den ve výuce ZŠ
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků, spadající do témat polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení nebo kariérového poradenství.

Společné vzdělávání II

Naše škola je zapojena do projektu OP VVV výzvy č. 02_18_063 – Šablony II.

Název projektu:          Společné vzdělávání II
Číslo projektu:            CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012708
Termín realizace:        01. 08. 2019 – 31. 07. 2021
Výše podpory:             858 164,00 Kč

Cílem projektu je personální podpora v mateřské i základní škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků, extrakurikulární a rozvojové aktivity základní školy a zájmové aktivity pro účastníky školní družiny.

Zvolené aktivity:

2.I/1    Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

2.I/6    Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj.

2.II/1   Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

2.II/19 Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Na naší škole bude realizován klub komunikace v cizím jazyce a badatelský klub.

Rozkvetlá škola

Naše škola se zapojila do akce „ROZKVETLÁ ŠKOLA 2017/2018“ pořádané a financované společností Nehlsen Třinec. s.r.o., a má šanci svou novou vylepšenou tváří uspět v soutěži všech zapojených škol o nejhezčí květinovou výzdobu či zahradnickou expozici.

Společné vzdělávání

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání dětí, žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí. Zároveň podporuje kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Viz. plakát zde

Škola digitálního věku

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Počáteční vzdělávání
Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základní školy při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Moderně k osvojování vědomostí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Počáteční vzdělávání
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Mléko do škol

Mléko je jednou z nejhodnotnějších potravin v lidské výživě a kromě důležitých živin, které obsahuje je přirozeným zdrojem VÁPNÍKU pro lidský organismus. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. 

Ovoce a zelenina do škol

Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy či protlaky. 

Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol.
Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Práva dítěte

Dítě, jako každý jiný člověk, má stejná práva jako každý jiný. Práva dítěte jsou platná do osmnácti let, kdy dítě přestává být dítětem. Tato základní práva upravuje Úmluva o právech dítěte, což je konvence platná mezi všemi národy, která stanovuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí.

Bezpečně do školy

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a tím snížení úrazovosti chodců a cyklistů v silniční dopravě. Zaměřuje se na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích Starší děti mají možnost naučit se bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky.

Normální je nekouřit

Program „Normální je nekouřit“ je zaměřený na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Zábavnou formou se tak žáci seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dozvídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci.