Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Činnosti MŠ

Vzdělávací činnosti v naší mateřské škole probíhají dle aktuálního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání POD KOZUBOVOU. Jednotlivé činnosti jsou předkládány v podobě integrovaných bloků, které na sebe navazují, doplňují se a vzájemně se prolínají. Každý integrovaný blok je dále rozpracován do jednotlivých témat a podtémat dle ročních období, kulturních a společenských tradic a akcí vztahujících se k určitému časovému období.

„Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je vždy prima.“

Názvy integrovaných bloků

I. IB. – NA POČASÍ NEHLEDÍME, ZA PŘÍRODOU VYRAZÍME

Hlavním záměrem činností, které budou realizovány v rámci tohoto integrovaného bloku, bude vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, o vlivu člověka na životní prostředí. Budeme rozvíjet elementární znalosti o živé i neživé přírodě, o její rozmanitosti a neustálých proměnách.

II. IB. – JÁ A VŠICHNI CO JSOU SE MNOU

V rámci tohoto integrovaného bloku budeme podporovat přirozený vývoje dítěte a jeho osobnosti, vztah dítěte k jinému dítěti a k dospělým. Budeme posilovat kladné morální vlastnosti u dětí, obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a upevňovat pohodu těchto vztahů jak v kolektivu dětí, tak i v rodině. Poukážeme na význam rodiny a jejich členů, osvojíme si poznatky o místě, ve kterém žijí, o světě lidí, jejich práci a významu pro společnost. Zaměříme se na rozvoj fantazie, řečových schopností, jazykových dovedností, budeme podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost.

III. IB. – PÁNEM SVÉHO ZDRAVÍ, JSME JENOM MY SAMI

Tento integrovaný blok bude zahrnovat činnosti zaměřené na uvědomění si vlastního těla. Budeme seznamovat děti s funkcí lidského těla a vývojem v jednotlivých fázích lidského života. Přiblížíme si postavení člověka v přírodě a ve světě. Osvojíme si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i prostředí, ve kterém žijí. Zároveň budeme rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, fyzickou a psychickou zdatnost dítěte.

IV. IB – SVÁTKY A TRADICE NEJEN Z NAŠÍ VESNICE

Činnosti, zařazené do tohoto integrovaného bloku, budou zaměřeny na seznamování s různými tradicemi a zvyky s důrazem na místní zvyklosti. Umožníme dětem prožívat oslavy a svátky, které v průběhu roku probíhají, a účastnit se jejich příprav. Budeme u dětí rozvíjet a podporovat zvláště citovou složku jejich osobnosti, vést děti k estetickému vnímání, posilovat vzájemné vztahy a propojenost s rodinou i širším okolím ve vesnici.

V. IB – CESTUJEME TU I TAM, DO SVĚTA SE PODÍVÁM

Hlavním záměrem činností, které budou realizovány v rámci tohoto integrovaného bloku, bude osvojení si pravidel a chování v silničním provozu. Seznámíme děti se základy dopravní výchovy přiměřeně jejich věku. Prostřednictvím her a různých činností, pobytem v silničním provozu budou získávat povědomí o dopravních prostředcích, některých dopravních značkách a pravidlech silničního provozu. Zároveň budeme podporovat dokonalejší chápání okolního světa, budeme poznávat jiné kultury, národnosti. Povedeme děti k sociální soudržnosti a připravíme je tím na život v multikulturní společnosti.