Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Školská rada

Školská rada volební období 2021 - 2024

Členové volení z řad zákonných zástupců

Barbora Szmeková

Členové jmenování zřizovatelem

Ing. Jiří Šustek Ph.D.

Členové volení z pedagogického sboru

Mgr. Martina Labajová

Školská rada
Je zřizována při základních, středních a vyšších odborných školách dle § 167 Školského zákona. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.
 Školská rada se dle § 168 Školského zákona
– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
– schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
– podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.