Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Povinně zveřejňované informace

Oficiální název školy:
Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:
Organizace byla zřízena obcí Milíkov dne 23. 9. 2002 zřizovací listinou č.j. 6/2002 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Organizační struktura:
Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Mateřská škola, IZO 107 621 975, kapacita 25 dětí
Základní škola, IZO 102 068 593, kapacita 48 žáků
Školní družina, IZO  150 013 507, kapacita 29 žáků
REDIZO600 134 431

Kontaktní poštovní adresa:
Milíkov 104, 739 81 Milíkov

Adresa e-podatelny:
skola@zsmilikov.cz
ID datové schránky: egumfgz

Telefonní čísla, e-mailové adresy ZDE.

Adresa internetové stránky: 
www.zsmilikov.cz

Případné platby lze poukázat na účet organizace: 180585420/0300

Identifikační čísla:
IČ: 75 026 392
Organizace není plátcem DPH.

Seznam hlavních dokumentů:
Školní vzdělávací program pro ZV „Naše škola“
Školní vzdělávací program pro PV „Pod Kozubovou“
Školní vzdělávací program pro ŠD
Školní řád
Školní řád MŠ
Vnitřní řád ŠD

Rozpočet organizace ZDE.

Žádosti o informace:
Žádosti se podávají:

– osobně či písemně u ředitele organizace
– poštou
– datovou schránkou
– elektronickým podáním na skola@zsmilikov.cz

Příjem podání a podnětů:
Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana
https://portal.gov.cz
– osobně či písemně u ředitele organizace
– poštou
– datovou schránkou
– elektronickým podáním na skola@zsmilikov.cz

Formuláře:
Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Organizační řád školy
Školní řád základní školy
Školní řád mateřské školy
Vnitřní řád školní družiny
Směrnice k poskytování informací
Spisový řád
Provozní řád

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Není.

Licenční smlouvy
Nejsou

Výroční zpráva
K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

Zřizovatel: Obec Milíkov, Milíkov 200

 

Výpis z obchodního rejstříku            Výpis ze školního rejstříku