fbpx
VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a Volebního řádu školské rady ze dne 9. 12. 2005 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 3 členy.

Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
  ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 • Volba člena pedagogickými pracovníky se uskuteční v úterý 18. 5. 2021 od 7:30 do 8:00 hod.
 • Volba člena zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční v úterý 18. 5. 2021 od 12:00 do 15:30 hod.
 • Lhůta pro podání návrhu kandidátů zákonnými zástupci žáků je ode dne vyhlášení voleb do pátku 30. 4. 2021 do 15:00 hod., a to do volební urny u vstupu do II. třídy školy. Poté již návrhy kandidátů nebudou přijímány.

Z voleb vzejde jeden zástupce zákonných zástupců žáků.

Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy